Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

VÍ DỤ MẪU, p5 - Báo cáo thu nhập

BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD (BÁO CÁO THU NHẬP)
Công ty TNHH TM-DV ABC – Ngày 30/6/2011
Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu

Giá trị
Doanh thu thuần
Chi phí giá vốn
Lợi nhuận gộp
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý
Lợi nhuận trước thuế & lãi vay (EBIT)
Lãi vay
Thuế TNDN

Lợi nhuận sau thuế

240
160
80
26
25
29
0
10

19


--- CÒN TIẾP ---

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét