Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

VÍ DỤ MẪU, p6 - Báo cáo ngân lưu CF trực tiếp & gián tiếp

Phương pháp trực tiếp

BẢNG BÁO CÁO NGÂN LƯU
Công ty TNHH TM-DV ABC – Ngày 30/6/2011
Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu
Giá trị
Ghi chú
A. Hoạt động SXKD
Thu tiền bán hàng
Chi tiền mua HH (Phải trả nhà cung cấp)
Chi phí kinh doanh (bán hàng & QLDN)

Chi trả thuế TNDN
Được hoàn thuế
Phải trả CNV
Lãi vay
93
188
(63)
(35)

(10)
10
0
0

511-131
-632-156+331
-641-642 (không kể
khấu hao)
-821
-133+333.1
+334

B. Hoạt động đầu tư

0


C. Hoạt động tài chính (huy động vốn)
Vay ngắn hạn
VCSH (411)
Chi trả cổ tức
(100)

(100)
0
0

+311

Dòng ngân lưu ròng (A)+(B)+(C)
(10)
Phương pháp gián tiếp

BẢNG BÁO CÁO NGÂN LƯU
Công ty TNHH TM-DV ABC – Ngày 30/6/2011
Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu
Giá trị
Ghi chú
A. Hoạt động SXKD
Lợi nhuận ròng
Điều chỉnh các khoản thu chi ngoài TM
 • Cộng khấu hao
 • Hoàn thuế
Điều chỉnh thay đổi TSLĐ
 • Khoản phải thu
 • Hàng tồn kho
 • Phải trả người bán
 • Lãi vay
90
19

16
10

(52)
20
77
0

Đối với các khoản điều chỉnh thì:
·     Trừ cho chênh lệch TK Tài sản
·         Cộng cho chênh lệch TK Nguồn vốn
B. Hoạt động đầu tư

0


C. Hoạt động tài chính (huy động vốn)
Vay ngắn hạn (311)
VCSH (411)
Chi trả cổ tức
(100)
(100)
0
0

Dòng ngân lưu ròng (A)+(B)+(C)
(10)--- HẾT ---
xuanlanvu@gmail.com


Tôi rất biết ơn TS. Trực vì đã truyền cho tôi niềm đam mê với kế toán qua những bài giảng cô đọng và đầy thuyết phục của ông. Xin cám ơn vì sự may mắn khi tôi được gặp Tuyết để biết đến những tài liệu kế toán với ngôn ngữ "bà ngoại" của TS. Nguyễn Tấn Bình. Những sách viết của ông quả thật là độc nhất và đầy hữu ích.

Xin cám ơn những ý kiến đóng góp thật giá trị của chị Tuyết . Và xin cám ơn langtumeomap, một người bạn thật đặc biệt. Bạn đã giúp tôi rất nhiều trong việc góp ý và sửa chữa những bài tập này nhờ những kinh nghiệm quý báu của bạn.


TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Tài liệu học tập môn Nguyên lý kế toán – TS. Nguyễn Trung Trực
 2. TS. Nguyễn Tấn Bình – Kế toán tài chính – NXB Thống Kê 2006
 3. TS. Nguyễn Tấn Bình – Tài chính kế toán dành cho nhà quản trị – NXB Thống Kê 2008
 4. TS. Nguyễn Tấn Bình – Kế toán quản trị (Tái bản lần 2) – NXB Thống Kê 2005
 5. TS. Phan Đức Dũng – Nguyên lý kế toán (Lý thuyết và bài tập) – NXB Thống Kê 2009
 6. TS. Phan Đức Dũng – Bài tập và bài giải Nguyên lý kế toán – NXB Thống Kê 2009
 7. TS. Lê Thị Thanh Hà – TS. Trần Thị Kỳ - Nguyên lý kế toán – NBX Thống Kê 2009
 8. TS. Hà Xuân Thạch – Kế toán tài chính – ĐH Mở BC 2006
 9. ThS. Bùi Văn Trường – Kế toán chi phí – NXB Lao Động Xã hội 2008
 10. PGS. TS. Nguyễn Văn Công – Kế toán doanh nghiệp – NXB Đại học kinh tế quốc dân 2008
 11. Bộ tài chính – Chế độ kế toán Việt Nam – NXB Lao động xã hội 2009

Link:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét